Nakshatra Analysis Report

Rs. 849.00

  • Nakshatra Gunas
  • Nakshatra Dosha
  • Nakshatra Trimurti - Brahma, Vishnu, Shiva
  • Nakshatra Elements (Pancha Maha Bhuta) Analysis
  • Nakshatra Temperament
  • Nakshatra Disposition
  • Nakshatra Orientation
  • Nakshatra Trees